Historia Szkoły Podstawowej w Rosnowie

Początki działania szkoły w Rosnowie sięgają chwili wyzwolenia. znak szkoły przerysowany przez RoburaW 1945r. nauczyciel T. Garstka organizuje szkołę jednoklasową, realizującą program 4 klas. Z uwagi na małą liczbę uczniów przetrwała ona do 1956r. Szkołą wiodącą była Szkoła Podstawowa w Wyszewie. W roku szkolnym 1956/57 powstaje 5 klasa, uczy 2 nauczycieli. Kolejnym nauczycielem był Zygmunt Dąbrowski.

W kolejnych latach szkolnych stan ewidencyjny szkoły podnosi się; powstaje klasa 6, w roku szkolnym 1958/59 - klasa 7. Nauczyciele zmieniali się co roku; po Dąbrowskim pracował Plata, Wolszczakowa, następnie kierownikiem została Stella Oprzędek; nauczycielami zaś: Bożena Żołędziowska, Florek, Tatiana Kaławaj, Czajka, Kiełbińska. W roku szkolnym 1959/60 kierownikiem szkoły zostaje Marian Biernacki; w 7 klasach uczy 4 nauczycieli M. Biernacki, B. Żołędziowska, T. Kaławaj i Romualda Lachowicz. W 1959r. kończą szkołę pierwsi absolwenci (uczniowie kl. VII): Mieczysław Gregorczyk, Zbigniew Mastalerz, Ryszard Iłkiewicz, Roman Kocub, Jarosław Machnik, Wanda Olak, Michał Procanin i Marianna Laskowska. Wychowawczynią była B. Żołędziowska. Liczba dzieci wzrasta, pojawiają się trudności lokalowe, albowiem szkoła w tych latach mieściła się w starym domu przystosowanym na potrzeby szkoły. W XI 1955r. zawiązał się Komitet Budowy nowej szkoły pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego kpt. Mieczysława Pobuty. Inicjatywa została poparta przez wojsko, władze gromadzkie i powiatowe oraz kuratorium.

W roku szkolnym 1961/62 wzrasta nadzieja, że lada dzień szkoła zostanie przeniesiona do nowego budynku, albowiem w 1961r. rozpoczęto budowę nowej szkoły. Patronat nad nią obejmuje Jednostka Wojskowa 5069. 14.01.1962r. wmurowano akt erekcyjny pod hasłem "1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego".

Uroczystego aktu dokonali:

 • D-ca Jednostki Wojskowej 5069 płk Janusz Żywno;
 • Kurator Okręgu Szkolnego Alfons Prondzyński;
 • I Sekretarz KW PZPR w Koszalinie Antoni Kuligowski;
 • I Sekretarz KM PZPR w Koszalinie Alojzy Malicki;
 • Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koszalinie Mieczysław Bęcki;
 • Przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Manowie Jan Jakubowski
 • Sołtys wsi Rosnowo Wiesław Prokopczuk.

W tymże roku szkolnym 1961/62 do pracy w szkole przychodzi 5 nauczyciel - Stanisława Bulikowska, a zajęcia odbywają się na 2 zmiany. 30.09.1962r. uroczyście oddano nową szkołę do użytku. Na uroczystość przybyli przedstawiciele WRN, PRN, armii, władz oświatowych, budowniczowie szkoły, mieszkańcy Rosnowa. Przemawiali: Przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Manowie Jan Jakubowski, Sekretarz KW PZPR - Kanarek, z-ca d-cy JW. 5069 mjr Żórawski. Klucz i budynek przekazał kierownikowi Leonowi Kasprzykowskiemu sekretarz KW PZPR Kanarek.

Tablica pamiątkowaSzkoła "Pomnik 1000-lecia im. XX-lecia PPR w Rosnowie" została wzniesiona w czynie społecznym ze składek społeczeństwa. "Koszt szkoły wraz z wyposażeniem wynosi ok. 4 mln. zł., z tego praca społeczna żołnierzy JW. Wynosi ok. 800 tys. zł.". przez cały czas budowy pracowało dziennie ok. 20-40 żołnierzy. Wyróżniali się: kpt. Kurowski, Oprządek, Filipiak oraz dowództwo jednostki. Czyn młodzieży szkolnej w robociźnie przy pracach porządkowych wyniósł ok. 12tys. zł. Leśniczy Chrebor sprezentował szkole maszt oraz 300 sztuk drzewek; Piotr Hajkowicz - 2 m3 drzewa opałowego.

W roku szkolnym 1962/63 kierownikiem zostaje Leon Kasprzykowski, który przygotował szkołę do otwarcia. W budynku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy "Szkoła Pomnik 1000-lecia im. XX-lecia PPR w Rosnowie". Szkoła posiadała 6 klas o pow. 50m2, 3 pracownie - techniczna, biologiczna i fizyczno-chemiczna; salę gimnastyczną, szatnię, bibliotekę, spółdzielnię uczniowską, natryski. Uroczystości szkolne i państwowe obchodzono w nowej szkole bardzo uroczyście; dały one początek tradycjom szkolnym:

 • 1.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
 • 12.10 Apel z okazji Święta LWP;
 • 14.10 Apel z okazji Dnia Nauczyciela;
 • 7.11 Apel z okazji rocznicy WSRP;
 • 17.01 Wyzwolenie Warszawy, rocznica utworzenia PPR;
 • 26.01 Impreza noworoczna;
 • 8.03 Dzień Kobiet;
 • 1.05 Akademia 1-majowa;
 • 9.05 Apel z okazji Dnia Zwycięstwa;
 • 1.06 Międzynarodowy Dzień Dziecka;
 • 28.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

26.06. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów klasy VII:
 • Danuta Kondziołka;
 • Janina Machnik;
 • Julia Wolicka;
 • Józef Mozolewski;
 • Józef Bartłomiejczyk.
Wszyscy absolwenci kontynuowali naukę w szkołach średnich.

Rok szkolny 1963/64 rozpoczął się 3.09.1963r. Uczęszczało do szkoły 212 uczniów, w tym 51 7-latków; po przemówieniu L. Kasprzykowskiego kl.II wręczając wiązanki kwiatów powitała kl. I. rada pedagogiczna powiększyła się o Aleksandrę Kębrowską. Wiele wysiłku włożono w organizację imprezy noworocznej; wyróżnił się z pośród rodziców Z. Kurowski, Jan Filipiak, Andrzej Nowiński, Krystyna Bączej, Stanisław Klauz. Bezinteresownej pomocy udzielił szkole pracownik Wydziału Leśnictwa Prezydium PRN - Kazimierz Wojtanowski, który dostarczył szkole 23000 sztuk drzewek ozdobnych oraz 14 obrazów oprawionych (chronione rośliny i zwierzęta).

W styczniu 1964r. powiększono skład Komitetu Rodzicielskiego.

W lutym 1964r. na uroczystym apelu młodzież szkolna, nauczyciele i Komitet Rodzicielski podjęli zobowiązanie uporządkowania otoczenia szkoły, zadrzewienie, ukwiecenie i zalesienie terenu szkolnego. Zobowiązanie było wykonane do 30 V 1964r. Na przełomie lat 60 i 70-tych zaobserwować można wyraźny rozwój organizacyjny szkoły. Kadra składa się już z 10 nauczycieli: I. Mateńko (kierownik), H. Stolarczyk, T. Granicka, T. H.Kozłowska, M. Jonik, Zdzisława Fleszar, Weronika Rawska, Irena Falecka, B. Betlej i B. Żołędziowska.

W szkole było 9 oddziałów: kl. I - VIII (w tym kl. VIIa i b). Młodzież szkolna i kadra aktywnie uczestniczyła w zjeździe kombatantek zorganizowanym przez koło ORW w Rosnowie. Współpraca pomiędzy JW. 5069 w Zegrzu Pomorskim a szkołą rozwijała się harmonijnie. Armia przekazała szkole sprzęt audiowizualny (telewizor, radio, magnetofon, itp.) wzbogacając tym samym zasoby szkoły w pomoce dydaktyczne.

23.01.1971r. zbiorowość szkolna przeżyła szczególny moment: dowódca JW. 5069 ppłk Czesław Bil uroczyście wręczył sztandar na ręce kierownik szkoły I. Mateńko. Został on ufundowany przez dowództwo jednostki, kadrę i pracowników cywilnych Pułku Lotniczego w Zegrzu Pomorskim oraz ORW w Rosnowie.

sztandar - fot. RavPierwszy poczet sztandarowy tworzyli:

Bożena Ferdynus, Krzysztof Ostrowski, Alicja Drzewiecka.

Współpraca między jednostką a szkołą pogłębiała się. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z oficerami, w wycieczkach na lotnisko, korzystali ze środków lokomocji (autobusy) udostępnianych przez jednostkę. Współdziałanie usankcjonowano podpisaniem w dniu 12 II 1972r. porozumienia o współpracy pomiędzy JW. 5069 w Zegrzu Pomorskim a SP w Rosnowie. Jednostka objęła patronat nad szkołą i zobowiązała się do udzielania systematycznej pomocy przy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Kierownictwo szkoły zobowiązało się upowszechniać wśród młodzieży tradycje i zadania jednostki oraz uczestniczyć w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. W imieniu szkoły umowę podpisał kierownik H. Gręźlikowski, d-ca JW 5069 ppłk Bil. W tym samym dniu uroczyście oddano do użytku gabinet historii i wych. obywatelskiego, którego wystrój plastyczny został wykonany przez żołnierzy.

Początek lat 70-tych to okres sukcesów SKO - SOP, która w latach 1970/71 oraz 71/72 zajmowała I miejsce w konkursie wojewódzkim SKO, później jeszcze zdobywała czołowe miejsca. Opiekunem była Bożena Żołędziowska, która została dyrektorem szkoły w 1974r.
Od 1973/74r. sukcesy zaczął odnosić Teatr Lalek, którym kierowała Celina Gręźlikowska.
W kwietniu 74r. teatr ze SP w Rosnowie uzyskał nagrodę za szczególne efekty w pracy zespołu z młodzieżą na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Lalkowych. Lata 70-te to okres kształtowania przez grono pedagogiczne przy współpracy z rodzicami własnych tradycji szkolnych. Absolwenci kl.VIII w roku szkolnym 1974/75 zakupili z własnych funduszy zbiór gleb do gabinetu geografii. Tym samym zapoczątkowali tradycję pozostawiania prezentu przez absolwentów dla młodszych kolegów. Prezenty owe (różnorodne środki dydaktyczne) wzbogacały zasoby pomocy dydaktycznych i warsztat pracy nauczycieli. W tym samym roku uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem, który był bardzo uroczysty.

Ceremoniał np. uroczystego zakończenia roku szkolnego był następujący:

 • Wprowadzenie sztandaru;
 • Hymn państwowy;
 • Wystąpienie dyrektora szkoły;
 • Wystąpienie wychowawcy kl. VIII;
 • Przekazanie sztandaru kl. VII;
 • Wręczenie nagród;
 • Wręczenie świadectw;
 • Ślubowanie uczniów kl. VIII;
 • Wystąpienie uczniów kl. VIII;
 • Pożegnanie kl. VIII przez kl. I;
 • Wyprowadzenie sztandaru;
 • Piosenka pożegnalna kl. VIII.
Na przełomie lat 70 i 80-tych powstał kalendarz imprez szkolnych, składało się nań:
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
 • Święto LWP;
 • Dzień Nauczyciela;
 • Andrzejki;
 • Bal Noworoczny;
 • Dzień Ucznia;
 • Dzień Kobiet;
 • Dzień Matki;
 • Międzynarodowy Dzień Dziecka;
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Na ten terminarz nakładały się również działanie szczepu ZHP im. Wł. Broniewskiego, akcje charytatywne, imprezy klasowe i środowiskowe. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w akcji wykopkowej w SHR Zegrze Pomorskie, z której fundusze przeznaczano na imprezę turystyczną kl. VIII.

Systematycznie rośnie liczba uczniów. Tendencja wzrostowa jest wyraźna w latach 80-tych i na początku 90-tych. W roku szkolnym 1976/77 - do SP uczęszczało 212 uczniów;

 • 1982/83 - 309
 • 1983/84 - 331
 • 1994/95 - 409

Równocześnie wzrastała liczba oddziałów i liczebność kadry pedagogicznej. W roku szkolnym 1980/81 w szkole uczy 10 nauczycieli, 1983/84 16-tu, 1988/89 20-tu, 1989/90 23-ch. W roku szkolnym 1990/91 pojawia się stanowisko wicedyrektora, które obejmuje Elżbieta Hamala. Najliczniejsze grono pedagogiczne było w latach 1995/96 - 1996/97 i liczyło 24 nauczycieli.

W roku szkolnym 2002/2003 - 280 uczniów uczy się pod kierunkiem 23 nauczycieli. W latach 1979/80 dyrektorem szkoły zostaje Bogusława Betlej. Uczniowie reprezentują szkołę w wielu konkursach przedmiotowych i międzyprzedmiotowych. Od roku 1980/81 z powodzeniem startują we wszystkich eliminacjach odnosząc sukcesy szczególnie na olimpiadach wojewódzkich.

W dekadzie lat 80-tych największe sukcesy to:

 • 1980/81 - biologia Beata Grann - IV m. w olimpiadzie wojewódzkiej; - j. rosyjski Beata Przezdomska - IV m. w olimp. wojewódzkiej;
 • 1983/84 - j. polski Anna Glinkowska - III m. w olimp. wojewódzkiej; - j. rosyjski Anna Glinkowska - wyróżnienie.

Zasługi JW 5069 w sprawowaniu patronatu nad szkołą zostały docenione przez władze; Wyróżniono ją medalem Komisji Edukacji Narodowej (12.10.1983r.). Liczba mieszkańców Rosnowa wzrasta. Szeregi uczniów SP również.

10.X.1984r. powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Rosnowie. W jego składzie działali:

 • Roman Rogalka - przewodniczący;
 • Stanisław Szmalec - z-ca;
 • Bogusława Betlej - sekretarz;
 • Janusz Dowsin;
 • Tadeusz Pawlik;
 • Bolesław Glapiak;
 • Czesław Pusz;
 • Jacenty Ryczkowski;
 • Wiesława Staniszewska;
 • Jan Ziemka.

Pierwszej wpłaty na konto rozbudowy SP w Rosnowie dokonała młodzież szkolna (to My rocznik 1970:) i kadra pedagogiczna (12,320zł.). Pieniądze pochodziły ze sprzedaży surowców wtórnych oraz miesięcznych składek nauczycieli. Tradycją stały się coroczne wpłaty absolwentów naszej szkoły.

Szczególnym okresem w rozwoju szkoły stał się rok szkolny 1987/88. Pierwszy raz w jej historii zarządy organizacji uczniowskich: SK, SKO, PCK, ZHP wzięły udział w posiedzeniu rady pedagogicznej dyskutując nad problemami szkoły. Reprezentacja szkoły uczestniczyła w spotkaniu z wojewodą koszalińskim J. Czajką i kuratorem M. Statkiewiczem z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Najlepsi uczniowie klas I - III spotkali się z władzami gminy Manowo (przed zakończeniem roku szkolnego).

Ogromny sukces odnieśli uczniowie naszej szkoły w sporcie. Zajęli II miejsce w finale XI Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii szkół podstawowych.

Chór szkolny pod kierownictwem Jadwigi Chumek zajął III miejsce w wojewódzkich eliminacjach chórów szkolnych a'capella. Dorota Nowak zdobyła IV m. w Wojewódzkiej Olimpiadzie J. Polskiego. Do konkursu przygotowywała ją J. Winiarczyk. Szkoła otrzymała pierwszy komputer.

Sukcesem kadry pedagogicznej i rodziców było zorganizowanie 9 wycieczek krajoznawczo-turystycznych i biwaków. Podobna sytuacja miała miejsce w roku szkolnym 1991/92. Rekord został pobity w roku szkolnym 1998/99 - zorganizowano 22 wycieczki.

W roku szkolnym 1990/91 wprowadzono pierwszą "jaskółką" prawa oświatowego na teren szkoły: Regulamin oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów.

19.06.1991r. społeczności szkolnej uroczyście wręczono sztandar. Fundatorem była JW. 5069 w Zegrzu Pomorskim. Przekazał go Dowódca Jednostki płk Bilewicz Dyrektor Szkoły Bogusławie Betlej w obecności Kuratora Oświaty St. Polańczyka i Wójta Gminy Manowo F. Klima.

W roku szkolnym 1992/93 uchwalono podstawowe dokumenty szkolne:

 • Statut szkoły;
 • Regulamin szkoły;
 • Regulamin samorządu uczniowskiego.

tablicaW następnym roku - 6.09.1994 - oddano do użytku nowo wybudowany obiekt w SP w Rosnowie. Gośćmi na uroczystości byli Senator RP L. Czerwiński, Wójt F. Klim, Kurator Oświaty St. Polańczyk, D-ca JW. 5069 mjr Seifert, Przewodniczący Rady Gminy Manowo R. Kłosowski. Nowy obiekt ułatwił pracę uczniów i nauczycieli, zajęcia mogły odbywać się na jedną zmianę.

W ostatniej dekadzie XX w. młodzież szkolna uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych takich, jak m. in.:

 • kolejne edycje WOSP (do X finału włącznie);
 • gromadzenie funduszy dla fundacji "Wszystko dla dzieci";
 • przekazywanie książek polskich dla Polaków na wschodzie, na Litwę i Białoruś;
 • "Na ratunek" np. dla Darii;
 • zbiórka zabawek, książek dla dzieci z rodzin najuboższych;
 • zbiórka pieniędzy na schronisko dla bezdomnych zwierząt;
 • "Prezent dla dziecka" - akcja "Głosu Pomorza";
 • fundusz i zabawki dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Boninie;
 • zbiórka odzieży dla uczniów z Dobrociech.

W roku szkolnym 1994/95 po 32 latach pracy zawodowej przechodzi na emeryturę T.H. Kozłowska (31.08.1995). Kadra pedagogiczna SP w Rosnowie była wyjątkowa. Tworzyli ją ludzie dążący do perfekcji i innowacyjni w działaniu.

Szczególnym był rok szkolny 1995/96, w którym nauczyciele wdrożyli 6 innowacji pedagogicznych:

 • A. Greinert, J. Kaliska - "Edukacja klas I -III oparta na socjologii";
 • M. Mociun, A. Janiec - "Innowacja promująca zdrowie w kl. I - III";
 • T. Kozłowska - "Koncepcja modyfikacji programu nauczania WOS w kl.VIII z uwzględnieniem edukacji europejskiej",
 • G. Bojankowska-Zając -" Koncepcja pracy wychowawczej rozwijającej wielostronną aktywność";
 • I. Raczyńska - "Wpływ zanieczyszczenia środowiska na życie człowieka",
 • L. Górniak - "Koncepcja pracy z dokumentem bibliotecznym".
W następnych latach program edukacyjny wdrożyły:
 • J. Lachowska -" Inscenizacja jako metoda problemowa w kształceniu zintegrowanym" - 2000/2001;
 • T. Kozłowska - "Mój region - moja miejscowość(kl.IV-VI)"- 2001/2002;
 • L. Górniak - "Edukacja czytelniczo-medialna (kl.IV-VI)" - 2001/2002.
W roku szkolnym 2002/2003 wdrażają:
 • J. Kaliska - "Nauczanie ortografii w kształceniu zintegrowanym";
 • M. Bedryjowska - "Ochrona środowiska naszego regionu";
 • D. Sadowska - "Metoda projektów na zajęciach pozalekcyjnych, lekcyjnych i wychowawczych";
 • L. Adamska - "Wychowanie prorodzinne i seksualne w młodszym wieku szkolnym".
W miarę upływu lat pojawiają się nowe projekty:
 • Majówka z "Głosem Koszalińskim",
 • Dzień Ucznia utożsamiany z Dniem Wiosny,
 • Jasełka Bożonarodzeniowe,
 • Wystawy prezentujące tradycje świąteczne,
 • Dzień Europejski,
 • Dzień Ziemi.

Zamiast Dnia Kobiet młodzież chętniej świętuje Walentynki. Do nowych akcji należy również Sprzątanie Świata- Polska, różnorodne imprezy turystyczne, np. Rajdy Promieniste. Uczniowie reprezentują szkołę w wielu konkursach i olimpiadach, odnosząc ogromne sukcesy. Takim rokiem, pełnym laurów, był rok szkolny 1996/1997. Laureatami wojewódzkich eliminacji zostali: Sławomir Ambroziak- chemia, fizyka, matematyka, Magdalena Konieczna- język polski, biologia, konkurs "Ptaki i ptaszki polne", Konkurs Poezji i Prozy Lwowskiej, Emilia Luśnia- biologia, chemia, konkurs recytatorski "Ptaki i ptaszki polne", Dorota Hamala- fizyka, Joanna Włodarczyk- geografia.

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" nagrody zdobyli: Katarzyna Hajduczenia, Maciej Górski i Łukasz Stawiarz.

Doceniając pracę i osiągnięcia uczniów władze Gminy w Manowie utworzyły fundusz stypendialny " Wspieramy talenty", w ramach którego ufundowano stypendia dla wyżej wymienionych uczniów. Od tej pory corocznie młodzież szkolna , która osiągała znaczące sukcesy w konkursach, otrzymuje stypendia.

W roku szkolnym 1997/1998 nastąpiło pożegnanie mgr B. Betlej (po 34 latach pracy) i B. Klepackiej (po 31 latach pracy zawodowej). Dyrektorem została mgr W. Staniszewska. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły za jej kadencji była wizyta Kuratora Oświaty J. Kotlęgi. Po roku pracy na tym stanowisku W. Staniszewska odeszła na emeryturę (po 32 latach pracy). W r.szk.1998/1999 stanowisko dyrektora obejmuje mgr W. Kułak.

W styczniu 1999r. w ramach programu "Internet w każdej gminie" oddano do użytku młodzieży pracownię internetową. Działo się to w obecności dowódcy JW 5069 mjr J. Krzyżanowskiego, wizytator H. Gduli, Przewodniczącego Rady Gminy w Manowie R. Kłosowskiego, członka Zarządu powiatu koszalińskiego R. Osiowego, nauczycieli i rodziców. W następnym roku szkolnym (1999/2000) dyrektorem szkoły została mgr E. Parchimowicz.

Wśród uczniów i nauczycieli zdobywają popularność nowe konkursy:

 • Tabliczka Mnożenia (kl.II,III i VI)- pierwszą edycję przygotowały H.Blacha i A. Janiec; do kolejnych przygotowują uczniów nauczyciele Matematyki w tychże klasach;
 • Ogólnopolski Konkurs na Baśń i Pracę Literacką- organizowany przez Centrum Edukacyjno- Metodyczne w Katowicach - w szkole z inicjatywy i pod kierunkiem M. Mociun.

Na przełomie wieków do Szkoły Podstawowej w Rosnowie wkracza reforma edukacji. W roku szkolnym 2000/2001 zmniejszył się stopień organizacyjny szkoły: z ośmioklasówki przekształca się w 6 - klasową. Początkowo uczęszczają do niej uczniowie z Rosnowa, od r.szk. 2001/2002 dojeżdzają także dzieci z Wyszewa, Wyszeborza, Policka, Dęborogów oraz Manowa.

Rok szkolny - 2001/2002 - nie różni się od poprzednich ani zaangażowaniem kadry nauczycielskiej, uczniów i rodziców w proces dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczy szkoły, ani zasięgiem sukcesów, które promowały szkołę w środowisku lokalnym:

 • XI'01- realizacja projektu "KOSZALIŃSKA WIEŚ BLIŻEJ EUROPY"- SP w Rosnowie zajęła I miejsce w powiecie koszalińskim; (J. Lachowska, T. Kozłowska, M. Mociun, L.Adamska, L.Górniak);
 • XII'01 - realizacja projektu " WYSTAWA BOŻONARODZENIOWA" ( J.Lachowska, M.Horniczan, A. Janiec, L.Adamska, M.Mociun, T.Kozłowska pod kier. L. Górniak);
 • I'02 - WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - akcja zorganizowana przez J. Lachowską;
 • III'02 - 6 edycja GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO - pod kier. D. Sadowskiej;
 • V'02 - DZIEŃ EUROPEJSKI - pod kier. T. Kozłowskiej;
 • V'02 - finały konkursów matematycznych: 1. MIĘDZYNARODOWEGO "KANGUR", 2. OGÓLNOPOLSKIEGO " TABLICZKA MNOŻENIA" - pod kier. H. Blachy i B. Perczyńskiej;
 • VI'02 - "KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA" - pod kier. L. Górniak i M. Mociun;
 • VI'02 - DZIEŃ ZIEMI - pod kier. M. Bedryjowskiej i D. Sadowskiej;
 • VI'02 - finały konkursów: 1. REGIONALNEGO MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO " O, KOSZALIŃSKA ZIEMIO MOJA", 2. MIĘDZYNARODOWEGO PLASTYCZNEGO " NASI RÓWIEŚNICY, NASZE MIASTA I REGIONY" - pod kier. L. Górniak i T. Kozłowskiej.

Do ważnej roli Szkoły Podstawowej w środowisku przyczyniły się działające na jej Patron ZHPterenie organizacje oraz koła przedmiotowe i zainteresowań. Ich różnorodność świadczy o bogactwie oferty edukacyjnej szkoły i stanowi jedną z wielu, ważną, formę promocji SP w środowisku. Działając w szeregach organizacji i kół uczniowie rozwijają zdolności i zainteresowania, realizują swoje społeczne pasje, uczą się współdziałania i współodpowiedzialności, przygotowują się do pełnienia przyszłych ról w społeczeństwie. Najliczniejszą organizacją, działającą w szkole od jej początków, był Związek Harcerstwa Polskiego.

Jego członkowie uczyli się patriotyzmu, zasad dobrego wychowania, kształtowali swoje zainteresowania, czuli się współgospodarzami szkoły. Szczególnie ważnym etapem w działaniach ZHP była dekada lat 70-tych. Wówczas drużyny zuchowe i harcerskie działają bardzo prężnie: zdobywają stopnie i sprawności, organizują atrakcyjne formy wypoczynku, np. bale masowe, teatrzyk kukiełkowy, rozgrywki sportowe. Powstają drużyny specjalnościowe. 12.10.1970r. harcerze ze Szczepu im. Wł. Broniewskiego w Rosnowie uczestniczyli w spotkaniu z delegacją pionierów z dawnego NRD w obecności Komendanta Chorągwi w Koszalinie St. Literskiego i Komendanta Hufca R. Uliciego. Szczep harcerski brał udział w corocznych alertach ZHP.

I tak:

 • VI Alert ZHP rozpoczął się 7.05.1970r. uroczystym otwarciem Izby Pamięci Narodowej przy SP w Rosnowie. Obecny był zastępca komendanta Chorągwi w Koszalinie M. Kocent.
 • VII Alert ZHP został zapoczątkowany wizytacją Szczepu przez władze oświatowe i Hufca ZHP. W czerwcu 1971r nad Jeziorem Rosnowskim odbyło się uroczyste przyrzeczenie i obietnica zuchowa.
W każdym roku harcerskim "śpiewające szóstki i zastępy" reprezentowały szkołę niejednokrotnie odnosząc sukcesy:
 • w 1971/72 - "śpiewające szóstki" zdobyły I miejsce w hufcu,
 • w 1972/73 - "śpiewające szóstki"- III miejsce, "śpiewające zastępy"-II .

W latach 70-tych Szczep ZHP liczył 5 drużyn zuchowych i 4 drużyny harcerskie. Szczepową była Wiesława Staniszewska. Tradycją stało się gromadzenie i przesyłanie funduszy na konto budowy Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Inną tradycją stała się zbiórka książek i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka. Organizowano tę akcję w ramach "Prezentu dla dziecka".

W latach 80-tych szczep liczył 6 drużyn harcerskich i 6 drużyn zuchowych. Instruktorami byli nauczyciele i żołnierze służby zasadniczej z JW 5069. Szczepową była Jadwiga Chumek. W prasie ukazał się artykuł p.t. "List z Rosnowa", omawiający historię Szczepu ZHP przy Szkole Podstawowej w Rosnowie (r.szk. 1984/85). Autorką była W. Staniszewska. Zuchy i harcerze rosnowscy uczestniczyli w turniejach wiedzy obywatelskiej:

 • w 1973r - zajęli I miejsce w Hufcu Koszalin,
 • w 1988r - II miejsce.

12.10.1989r. w Klubie Garnizonowym w Rosnowie odbyła się uroczystość słowno- muzyczna z okazji Dnia Wojska Polskiego pod tytułem " Harcerze żołnierzom". Imprezę zorganizowały: J. Chumek, E. Hamala i J. Winiarczyk. Niestety, była to jedna z ostatnich akcji ZHP w murach szkoły. W latach 90- tych szczep harcerski przestał działać.

Inną powszechną organizacją był- i nadal jest - Samorząd Uczniowski. Głównym jego zadaniem jest współorganizowanie życia młodzieży szkolnej. W przeszłości SU organizował lub współorganizował:

 • apele, np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czy "Świąteczne życzenia",
 • zbiórki zabawek i książek dla dzieci z Domu Dziecka,
 • zbiórki książek dla uczniów pochodzenia polskiego z dawnych Kresów Wschodnich( Litwa, Białoruś, Ukraina ),
 • organizacja Dnia Ucznia, Dnia Ziemi, Dnia Sportu Szkolnego,
 • organizacja zabaw karnawałowych, dyskotek,
 • organizacja akcji charytatywnych, np. WOŚP,
 • organizacja konkursów,
 • organizacja pomocy koleżeńskiej,
 • reprezentowanie szkoły,
 • udział członków SU w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
Uczniowie realizowali swoje pasje działając w szeregach kół przedmiotowych i zainteresowań:
 • pogłębiali swoją wiedzę o Polsce, kształtowali uczucia patriotyczne,estetyczne, dumy z powodu bogactwa i piękna polskiej kultury oraz języka - koło polonistyczne, historyczne, geograficzne, biologiczne, przyrodnicze, ekologiczne, literacko- plastyczne, katechetyczne, plastyczne, fotograficzne, sprawnych rąk, Liga Ochrony Przyrody,
 • zdobywali sposoby i metody zdrowego stylu życia - Klub "Wiewiórka" Polski Czerwony Krzyż,
 • rozwijali zainteresowania kulturą i gospodarką Europy Zachodniej Wschodniej - koło europejskie i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej,
 • propagowali ideę oszczędności - SKO - Spółdzielnia Uczniowska,
 • rozwijali pasje teatralne i muzyczne- koło recytatorskie, Chór, zespół wokalny, Teatr Lalek, Zespół Małych Form Teatralnych "Kameleon",
 • pogłębiali wiedzę z zakresu nauk ścisłych - koło matematyczne, chemiczno-fizyczne,
 • rozwijali zainteresowania językami obcymi - koło języka rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego.

Na bieżąco z osiągnięciami techniki są członkowie koła komputerowego. W historii szkoły dwukrotnie wydawano gazetkę szkolną - "Kanapkę"i "Szkol-gatkę"- koło dziennikarskie. Ogromną popularnością cieszyły się zawsze zajęcia Szkolnego Koła Sportowego. Członkowie i opiekunowie organizacji szkolnych i kół przedmiotowych obok działalności statutowej włączali się do organizacji uroczystości i imprez na terenie szkoły i środowiska.

Szkoła w 2005 roku
Plany sytuacyjne Szkoły z roku 2006:
parter       piętro       teren


NAUCZYCIELE UCZĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROSNOWIE
 • Adamska Lidia od 1998
 • Bawolska Anna 1984-1990
 • Bedryjowska Małgorzata od 1989
 • Betlej Bogusława 1968-1997
 • Bielecki Roman 1995-1996
 • Biernacki Marian 1958-1962
 • Blacha Andrzej 1986-1994
 • Blacha Hildegarda od 1979
 • Błaszczyk Iwona 1999-2000
 • Bojankowska-Zając Grażyna 1993-2000
 • Bulikowska Stanisława 1961-1964
 • Bułas Urszula 2001-2002
 • Chumek Jadwiga 1985-1990
 • Czajka J. 1958-1959
 • Dąbrowski Zygmunt 1950-1954
 • Drewniak Renata 1992-1993
 • Dzidko-Andersen Nelly 1983-1986
 • Falecka Irena 1965-1973
 • Fleszar Zdzisława 1970-1973
 • Florek 1956-1957
 • Garstka T. 1945-1948
 • Gawałkiewicz Bronisława 1994-2000, i od 2001
 • Głowacka Danuta 1981-1982
 • Gołembiewska Sławomira 1986-1990
 • Gołębiowska Renata 1989-1990
 • Górniak Leonarda od 1986
 • Granicka Tatiana (Kaławaj) 1956-1971
 • Greinert Anna 1981-1999
 • Grężlikowska Cecylia 1971-1975
 • Grężlikowski Henryk 1971-1974
 • Grzesiak Danuta 1980-1985
 • Hamala Elżbieta 1988-1999
 • Hawańczak Katarzyna 1992-1993
 • Horniczan Maria od 1997
 • Hotowy M. 1948-1951
 • Janiec Alina od 1986
 • Jaworska Ewa 1992-1993
 • Jędrysik Jerzy 1999-2000
 • Jonik Maria 1968-1971
 • Jurczuk Ewa 1997-1999
 • Jureczko Zuzanna 1979-1981
 • Jurek Beata 1994-1999
 • Kaleta Marzena ( Maluszczak, Gregorowicz) 1985-1993
 • Kaliska Jolanta od 1990
 • Kamińska Beata 1995-1998
 • Kamińska Krystyna 1971-1985
 • Kasprzykowski Leon 1962-1969
 • Kiełbińska R. 1958-1959
 • Kębrowska Aleksandra 1963-1968
 • Klepacka Brygida 1982-1997
 • Klimowicz Monika 1985-1989
 • Kobus Mikołaj od 2000
 • Kozłowska Teresa H. 1968-1995
 • Kozłowska Teresa(Marcak) od 1977
 • Kozłowski Józef 1981-1983
 • Kułak Waldemar 1998-1999
 • Lachowicz Romualda 1959-1960
 • Lachowska Julita od 1995
 • Lengier Leokadia 1971-1972
 • Łojewski Piotr od 2002
 • Maciaszek Krystyna 1975-1979
 • Maciaszek Tadeusz 1975-1979
 • Majewski Jacek 1990-1991
 • Margraf Joanna od 2002
 • Mateńko Irena 1969-1971
 • Mociun Maria od 1986
 • Mural Mirosława 1993-1994
 • Mróz Danuta 1957-1958
 • Oprzędek Stella 1954-1959
 • Parchimowicz Elżbieta od 1988
 • Pietras Edyta od 2001
 • Perczyńska Beata (Rocztejn) 1997-1999, od 2001
 • Plata Jan 1954-1955
 • Podskarbi Wioletta 1975-1986
 • Praszczałek Maria 1983-1990
 • Przybyła Mieczysława 1989-1993
 • Raczyńska Izabela 1992-2001
 • Rawska Weronika 1969-1971
 • Rekowska Jolanta 1987-1988
 • Rogalka Anetta od 2000
 • Sadowska Dorota od 1997
 • Siemianowska Urszula 1993-1994
 • Sowińska Katarzyna 1994-1996
 • Spóz Paulina 1988-1998
 • Stachowiak Artur 1990-1992
 • Staniszewska Wiesława 1974-1998
 • Stolarczuk Beata od 1993
 • Stolarczyk Helena 1969-1976
 • Stopczyńska Dorota od 2002
 • Szambowska Honorata 2001-2002
 • Szlagor Krystyna 1982-1986
 • Szmalec Ewa (Kaczor) od 1979
 • Szmarz Grażyna od 1990
 • Śliwa Grażyna 1976-1977, 1981-1986
 • Teofilak Dariusz od 1999
 • Walter Joanna (Dzierba) 1996-2000
 • Winiarczyk Julia 1982-1995
 • Wolska Marzena 1985-1990
 • Wolszczak T. 1955-1956
 • Żołędziowska Bożena 1956-1979
 • Żórawska Elżbieta 1981-1982

NAUCZYCIELE UCZĄCY W SP ROSNOWO W FILII W MANOWIE
 • Banaszak- Kostewicz Beata od 2001
 • Chruścicka Teresa od 2001
 • Kotowicz Danuta od 2001
 • Gawałkiewicz Bronisława 2001/02
 • Łojewski Piotr 2002/03
 • Woroch Renata od 2001
 • Szambowska Honorata 2001/02
 • Żamojć Wiesław 2001/02
 • Cybulska Wanda 2002/03

KIEROWNICY SZKOŁY I DYREKTORZY (od r.szk.1972/73)
WICEDYREKTORZY
 • Hamala Elżbieta 1991/92-1996/97
 • Greinert Anna 1997/98
 • Parchimowicz Elżbieta 1998/99
 • Kozłowska Teresa od 1999
 • Margraf Joanna 2005-2010
 • Magnowska Ewa 2010

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI
 • Archocki Tadeusz
 • Biedulska Danuta
 • Cieślak Elżbieta
 • Chojnacka Bożena
 • Czajkowski Tadeusz
 • Hajkowicz Leokadia
 • Jakimiec Zofia
 • Jancik Jan
 • Kawiorska Lidia
 • Karaśkiewicz Maria
 • Kondziałka Maria
 • Labiś Czesław
 • Łazuka Katarzyna
 • Nowacki Bolesław
 • Ostrowska Luba
 • Olak Emilia
 • Perczyńska Janina
 • Piórkowska Hanna
 • Szajner Beata
 • Tomaszewska Danuta
 • Wójt Barbara

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU RODZICIELSKIEGO (RADY RODZICÓW) przy Szkole Podstawowej w Rosnowie (od 1961/1962)
 • Pobuta Mieczysław
 • Filipiak Jan
 • Grzelecki Hieronim
 • Politowicz Eugeniusz
 • Denes Grażyna
 • Glapiak Bolesław
 • Burak Bolesław
 • Łęcki Leonard
 • Krasnoborski Mirosław


Historię szkoły opracowały: T.Kozłowska, H.Blacha, D.Wożniakiewicz
Dopis i korekty: Robur


Zapraszamy do obejrzenia galerii szkolnych zdjęć.

mouseover